Free BlogZ - Host your free blog here!
Report Violation

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Jo ko'i veparine potanum sipamenta bhandola mate lona male, to te sahukarani gerantina badalamam sahukarani vadhu rakama cukavava padase, jo ke badaline cora'i java jo'i'e, athava dariyamam hari java jo'i'e. Lagabhaga 800 bisi, rodsana rahevasi'o'e'saman'ya sarerasa' banavyum a sathe vepari'ona jutho'e temana malasamanane ekasathe mokaleli vimo mate cukavani karavani man juri api. Ekatrita primiyamano upayoga ko'i pana veparine bharapa'i karava mate karavamam avase, jeni samana parivahana daramiyana banduka karavamam avi hati, tophana athava dubavata karane. 2 Alaga vima karara (etale ??ke, vima polisi ke je lonsa athava an'ya prakarana karara sathe jodayela nathi) ni sodha 14 mam jeno'amam karavamam avi hati. Sadi, jema ke vima pulo, je sthavara vasahatoni pratijnathi pithabala che. Prathama janita vima karara 1347 mam jino'amam thayo hato, ane agami sadimam dariya'i vimamam vyapaka vikasa thayo hato ane primiyama saghana jokhamo sathe badalata hata. 3 A nava vima kararo'e vimane rokanathi alaga karavani man juri api hati, je bhumika'o judi rite upayogi tha'i hati. Dariya'i vimo

vimane jnana divasana yugamam vadhu susanskrta ban'yum ane visista prakarani jato vikasita tha'i. Sampatti vima je aje apane jani'e chi'e te greta phayara opha landanathi sodhi sakaya che, je 1666 mam 13,000 thi vadhu gharone gali ga'i hati. Agani vinasaka asarathi vimana vikasamam"sanukulatana eka drastikonathi tatkalika eka rupantara thayum, sara kristophara veranani 1667 mam landanani navi yojanamam'vima karyalaya' mate sa'itana samavesamam pratibimbita thayela abhiprayana pheraphara. "4 Moti sankhyamam prayasa karela aga vima yojana'o kasum ja avati nahoti, parantu 1681 mam, arthasastri nikolasa barbana ane agiyara sathi'o'e paheli agni vima kampani," grho mate vima kaceri"ni sthapana kari hati, je inta ane phremani khatari mate royala eksacenjani pachala che. Gharo saru'atamam, 5,000 gharo temana vima ophisa dvara vimo karaya hata. 5 Te ja samaye, bijhanesa sahasona vimakarana mate prathama vima yojana'o upalabdha tha'i hati. Perihal Perkembangan Asuransi

Posted in: Review on July 18, 2018 @ 2:31 pm

Comments Off on Perihal Perkembangan Asuransi

Tags: , ,