Free BlogZ - Host your free blog here!
Report Violation

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Vyaktigata bima vyaktiko dayitva yasto primiyama rupama dherai tharika huna sakchan: Niti-holdara rakama va tiniharuko prayojaka (jastai eka niyokta) svasthya kavareja kharida garna svasthya yojana dinuhunna. Deductible: Bima ki svasthya bima kampani yasako seyara dinchin aghi bahira-ko-khalti tirna parcha rakama. Udaharanaka lagi, niti-dharakom, prati varsa eka $ 500 deductible bhuktani garna aghi aphno svasthya heravicara ko kunai pani svasthya bima kampani dvara kavara cha huna sakcha. Bima vyakti deductible pugcha ra bima kampani heravicara bhuktani garna suru garnu aghi yo dherai cikitsakako bhramanama va nirdharana refills lagna sakcha. Yasabaheka, sabai bhanda nitiharu lagu chaina aphno deductible virud'dha cikitsakako bhramanama va nuskhe lagi saha-dinchin. Saha-bhuktani: Svasthya bima kampani eka visesa yatra va sevako lagi bhuktani aghi bima vyakti khalti bahira tirna parcha bhanera rakama. Udaharanaka lagi, bima vyakti eka cikitsakako bhramanako lagi eka $ 45 saha-bhuktani tirna sakcha, va nirdharana prapta garna.

Eka saha-bhuktani eka visesa seva prapta cha pratyeka samaya bhuktani hunuparcha. Coinsurance: Satta, va apa agadi eka niscita rakama (eka saha-bhuktani) tirne garna, sathai, saha-bima bima vyakti pani tirna sakcha ki kula lagata eka pratisata cha. Udaharanaka lagi, sadasya bima kampani dinchin an'ya 80% garda, bhuktani garna bhanda ra eka saha-bhuktani mathi sarjari ko lagata ko 20% huna sakcha. Tyaham coinsurance ma mathillo sima cha bhane, niti-holdara tiniharule prapta sevaharu ko vastavika lagata adharama anta sakcha dherai sano va thulo samjhauta owing. Bahiskarana: Sabai sevaharu kavara chaina. Bima sadharana aphnai pockets bahira gaira-dhaki'eko sevaharuko purna lagata tirna asa garincha. Kavareja sima: Kehi svasthya bima niti kevala eka niscita dalara rakama svasthya heravicara lagi tirnuparcha. Bima vyakti eka visista seva ko lagi svasthya yojana gareko adhikatama bhuktani ko atirikta kunai pani sulka tirna apeksa garna sakincha. Sathai, kehi bima kampani yojanaharu varsika va jivanakalama kavareja maxima cha. Yi avasthaharuma, svasthya yojana tiniharule labha adhikatama pugna garda bhuktani rokna hunecha ra niti-holdara sabai bamki lagata tirna parcha. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Posted in: Review on July 22, 2017 @ 8:54 am

Comments Off on Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Tags: , ,